Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Základné vedomosti k birmovke

Základné modlitby

Prežehnanie:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.

Modlitba Pána:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.
Amen.

Anjelské pozdravenie:

Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej.
Amen.

Vzývanie Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz i vždycky
i na veky vekov.
Amen.

Apoštolské vyznanie viery:

Verím v Boha Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

Desatoro Božích prikázaní

Prvé tri prikázania upravujú náš vzťah k Bohu (prvá tabuľa Božieho zákona):

 • 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš maťokrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 • 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 • 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Ďalšie prikázania upravujú náš vzťah k ľuďom (druhá tabuľa Božieho zákona):

 • 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 • 5. Nezabiješ.
 • 6. Nezosmilníš.
 • 7. Nepokradneš.
 • 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 • 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 • 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní

 • 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 • 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 • 3. aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 • 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 • 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd

 • 1. Boh je len jeden.
 • 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 • 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
 • 4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 • 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 • 6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

Sedem sviatostí

 • 1. Krst
 • 2. Birmovanie
 • 3. Eucharistia
 • 4. Sviatosť zmierenia (Sviatosť pokánia)
 • 5. Sviatosť pomazania chorých
 • 6. Sviatosť posvätenia kňazstva
 • 7. Sviatosť manželstva

Sedem darov Ducha Svätého

 • 1. Dar múdrosti
 • 2. Dar rozumu
 • 3. Dar rady
 • 4. Dar sily
 • 5. Dar poznania
 • 6. Dar nábožnosti
 • 7. Dar bázne voči Bohu

Sedem hlavných hriechov

 • 1. Pýcha
 • 2. Lakomstvo
 • 3. Smilstvo
 • 4. Závisť
 • 5. Obžerstvo
 • 6. Hnev
 • 7. Lenivosť

Tri Božské čnosti

 • 1. Viera
 • 2. Nádej
 • 3. Láska