Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farská ekonomická rada

Štatút Farskej ekonomickej rady (PDF)

 

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci, vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti. (kán. 537).

1. Názov

Názov rady je Farská ekonomická rada (ďalej FER).

2. Dôvod existencie

„Každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať“ v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532“, t. j. „Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva; má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa normy kán. 1281 – 1288“.

3. Povaha a úloha

3.1. FER je pomocným orgánom farára, alebo farského administrátora (ďalej len farára).

3.2. Úlohou FER je pomáhať farárovi podľa noriem Kódexu kanonického práva a noriem partikulárneho práva banskobystrickej diecézy pri riešení majetkových otázok vo farnosti.

3.3. FER má iba poradný hlas. Nemôže platne konať bez farára. Vo všetkých právnických veciach farnosť, ako právnickú osobu, podľa kánonického práva reprezentuje a zastupuje farár.

3.4. Farár bez porady s FER nemá rozhodovať o scudzení cirkevného majetku, ktorého hodnota prevyšuje 20.000,- Sk a samo rozhodnutie je platné až po súhlase Ordinára.

3.5. V prípade farského administrátora a iných, ktorí dočasne spravujú farnosť, potrebujú na všetky úkony správy farského majetku súhlas Ordinára.

3.6. V prípade investícií, každá jedna, ktorá je nad 3000 EUR musí byť schválená diecéznym biskupom.

3.7. FER pomáha dozerať na ochranu farského majetku, aby neutrpel škodu alebo, aby sa nestratilo nič z toho, čo prináleží k cennému alebo kultúrnemu majetku farnosti.

3.8. FER dbá o to, aby milodary, ktoré dali veriaci na určitý cieľ, boli použité na tento cieľ, v súlade s predpismi Cirkvi.

3.9. FER má právo na všeobecný prehľad o všetkom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku farnosti, o hospodárení s farským majetkom a finančnej situácii farnosti. Má právo poznať výsledok hospodárenia vo farnosti, ktorý jej každoročne predkladá farár (1287 § 2)

3.10. Členovia FER pomáhajú pri vedení účtov farského úradu. Členovia FER majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú platným uznesením uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po ukončení členstva vo FER.

4. Zloženie

4.1. Ekonomickú radu tvorí farár a zástupcovia veriacich.

4.2. V FER má mať svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom kostole patriacom do farskej správy.

4.3. Minimálny počet členov FER (nepočítajúc farára) sú traja, maximálny by nemal presiahnuť počet sedem.

4.4. Kde sa ťažko zriaďuje ekonomická rada, treba zvoliť aspoň dvoch poradcov farára (kán. 1280).

5. Výber členov Členmi ekonomickej rady sú:

5.1. Z úradu je členom miestny farár.

5.2. Farníci jednotlivých obcí si slobodne volia svojich zástupcov. Voľba sa ohlási týždeň vopred vo farských oznamoch a rozdajú sa lístky s pečiatkou farského úradu. Vyplnené lístky odovzdajú všetci kňazovi alebo ním poverenej osobe nasledujúcu nedeľu po sv. omši.

5.3. Členmi FER nemôžu byť príbuzní farára (porov. kán. 492 § 3), ani členovia jeho domácnosti.

5.4. Farár navyše menuje jedného alebo dvoch členov z farnosti pre ich odbornosť, meno a dôveru vo farnosti.

5.5. Členmi rady majú byť tí, čo dovŕšili 21 rokov, bezúhonní a zodpovední ľudia s dobrou povesťou.

5.6. Je žiaduce, aby členovia FER boli praktický zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.

6. Funkcie

6.1. Predsedom FER je farár.

6.2. Tajomníka FER volia členovia rady. Jeho úlohou je urobiť záznam zo zasadnutia, pomôcť zvolať radu, pomáhať pri vedení účtov a iných úlohách.

6.3. Všetci zvolení i menovaní členovia zložia pred svojím farárom sľub, že budú zverenú úlohu vykonávať svedomito, zodpovedne a čestne.

7. Zasadnutia

7.1. Ekonomická rada sa má zísť štyrikrát do roka. Zasadaniam predsedá farár. Bez neho nesmie byť nijaké zasadanie FER.

7.2. Farár môže zvolať FER, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú.

7.3. Členovia sú schopní poskytnúť kvalifikovanú radu vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

7.4. Hoci kapláni nie sú členmi FER, je vhodné ich prizvať na zasadania, aby sa oboznámil, s vedením farnosti. Kapláni sa nezúčastňujú hlasovania a nemajú ani poradný hlas.

7.5. Ak farár prenechá rozhodnutie na FER, ma byť odsúhlasené absolútnou väčšinou hlasov, ak ide o radu, má sa vyžiadať od všetkých (kán. 127 § l.)

8. Obdobie členstva

8.1. Členstvo v FER trvá tri roky. Členov možno po uplynutí tohto obdobia opäť zvoliť. Táto norma sa nevzťahuje na farára.

8.2. Ak sú na to závažné morálne dôvody, možno člena pozbaviť členstva.

8.3. Uprázdnené miesto sa zaplní dodatočnou voľbou alebo menovaním podľa toho, akým spôsobom sa vylúčený stal členom FER.

9. Ukončenie činnosti

9.1. Ekonomická rada končí svoju činnosť uplynutím jej funkčného obdobia.

9.2. FER pokračuje vo svojej činnosti aj v prípade uprázdnenia farnosti pod vedením dočasného administrátora. Nový farár však je povinný do pol roka od prevzatia farnosti obnoviť jej činnosť.

9.3. FER pokračuje vo svojej činnosti aj po menovaní nového farára do konca obdobia, pre a ktoré bola ustanovená.

9.4. FER môže farár rozpustiť z veľmi vážnych dôvodov iba s dovolením ordinára.

10. Osobitné ustanovenia

10.1. Spôsob hospodárenia sa odsúhlasí na zasadaní FER tak, aby bol v súlade s cirkevnoprávnymi normami.

10.2. K začiatku nového finančného roka FER prerokuje rozpočet na nový rok (kán. 1284 § 3). Na konci roka farár za pomoci FER zostaví výkaz v správe (1284 ~ 2.), ktorý pošle na biskupský úrad.

10.3. Vypočutie mienky FER je potrebné k stanoveniu mzdy pre farských zamestnancov.

10.4. Právo kontrolovať činnosť FER má okrem ordinára aj diecézny ekonóm, príslušný dekan a ordinárom k tejto činnosti poverený kňaz.