Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Stanovy – OZ Holubica

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov HOLUBICA.
 2. Sídlom združenia sú Levice, Perecká 43, 934 05
 3. Združenie je mimovládna, dobrovoľná, záujmová a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, zameraná na prácu s deťmi a mládežou a ďalej aj s dospelými, ktorí sa práci s deťmi a mládežou venujú.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 

 1. Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a zdravý životný štýl formou realizácie kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích a športových aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, športových, sociálno – spoločenských potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Levice a okolitého regiónu.
 2. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
  • a) podporovať zdravotnú gramotnosť spoločnosti organizovaním kurzov, prednášok a seminárov. Dbať o zdravie a výživu formou organizovania rôznych pohybových aktivít.
  • b) rozvoj osobnosti (najmä detí a mládeže ) so snahou budovať vzťah k prírode a kultúrnemu dedičstvu
  • c) organizovanie rôznych športových podujatí. Organizácia voľnočasových aktivít a motivácii k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy pre zachovanie kultúrnych hodnôt.
  • d) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov.
  • e) realizácia kultúrno – spoločenských podujatí. Rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže.
  • f) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí.
  • g) podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania.

Článok 3

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Členstvo zaniká:
  • a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
  • b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
  • c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
  • d) zánikom združenia.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  • a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej
  • b) zúčastňovať sa na činnosti združenia
  • c) voliť a byť volený do orgánov združenia
  • d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
  • e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách
 2. Člen má tieto povinnosti:
  • a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia
  • b) plniť uznesenia orgánov združenia
  • c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

 

Článok 5

Orgány združenia

  Orgánmi združenia sú:

 • a) Valné zhromaždenie
 • b) Predsedníctvo združenia
 • c) Štatutárny orgán
 • d) Revízna komisia

 

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,
 2. Valné zhromaždenie:
  • a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
  • b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
  • c) volí a odvoláva členov revíznej komisie
  • d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení
  • e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia
  • f) rozhoduje o zrušení združenia
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

 

Článok 7

Predsedníctvo združenia

 

 1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník ), ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho hlasov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 3. Predsedníctvo najmä:
  • a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
  • b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
  • c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia
  • d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
  • e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
  • f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia

 

Článok 8

Štatutárny orgán

 

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

Článok 9

Revízna komisia

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
 3. Revízna komisia má dvoch členov. Člen revíznej komisie sa môže svojej funkcie vzdať len písomným prehlásením adresovaným valnému zhromaždeniu aj bez udania dôvodu. Mandát člena revíznej komisie mu zaniká až zobratím písomného prehlásenia valného zhromaždenia na vedomie. Následne valné zhromaždenie volí nového člena revíznej komisie.
 4. Revízna komisia:
  • a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
  • b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

 

Článok 10

Hospodárenie združenia

 1. Hospodárenie sa riadi podľa platných právnych predpisov a schváleného rozpočtu.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • a) prijaté dary od fyzických a právnických osôb,
  • b) členské príspevky, v prípade, ak tak určí rada,
  • c) príjmy občianskeho združenia z jeho vlastnej činnosti,
  • d) finančné prostriedky od sponzorov, z reklám a od iných združení,
  • e) príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
  • f) príjmy z účelových fondov,
  • g) výnosy z dobročinných akcií, zo zbierok a pod.,
  • h) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
  • i) ostatné zdroje podľa rozhodnutia rady občianskeho združenia.
 3. Združenie môže na zabezpečenie samofinancovania svojej činnosti vykonávať aj podnikateľskú činnosť, pričom programové ciele organizácie nesmú byť nikdy potlačené na úkor podnikateľských cieľov. Takto získané príjmy môžu byť použité len na podporu cieľa združenia v zmysle Stanov a na úhradu režijných nákladov združenia, nikdy nie ako odmeny pre funkcionárov alebo zamestnancov združenia. Združenie vedie príjmy z takejto činnosti v účtovníctve oddelene od programových aktivít, čím zabezpečuje priehľadnosť a transparentnosť takto získaných zdrojov.
 4. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
 5. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 6. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 7. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

Článok 11

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno – humánne účely.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Stanovy na stiahnutie

Stanovy občianskeho združenia HOLUBICA (doc, 65 kB)